Informacje o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z OTCF S.A.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Saska 25C, 30-720 Kraków (dalej jako: „Spółka”)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: iod@otcf.pl lub pocztą pod adres: OTCF S.A. ul. Saska 25C, 30-720 Kraków z dopiskiem: IOD.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji jak również prowadzonych rozmów telefonicznych przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz prowadzenia bieżących rozmów i korespondencji w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji lub rozmowie telefonicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego
interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem/zgłoszoną sprawą, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata). W przypadku gdy zgłoszona sprawa dotyczy skargi/reklamacji, dane osobowe będą przetwarzane do przez czas niezbędny do rozpatrzenia, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze zgłoszonej skargi/reklamacji, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Na potrzeby realizacji celów określonych w zdaniach poprzedzających Spółka może udostępniać dane osobowe do podmiotów (przedsiębiorców) prowadzących punkty sprzedaży pod markami Spółki (np. 4F, Outhorn), o ile to udostępnienie danych okaże się niezbędne w ocenie Spółki do prawidłowego celu przetwarzania danych (np. udzielenia odpowiedzi na zgłaszane zapytania, kierowane reklamacje etc.), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie).

W przypadku kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta (BOK) OTCF S.A. informujemy, że prowadzone rozmowy mogą być nagrywane w celach zapewnienia możliwie wysokiej jakości obsługi, a także w celach dokumentacyjnych (na wypadek potrzeby udokumentowania treści rozmowy, jej przebiegu i dokonanych ustaleń), a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku kontaktu telefonicznego z BOK OTCF S.A. podanie danych jest również dobrowolne. Jeżeli nie życzysz sobie rejestracji rozmowy, prosimy o kontakt w inny sposób (np. drogą mailową).

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe:

  • mogą być ujawniane podmiotom zapewniającym na rzecz Spółki obsługę prawną i doradczą,
  • w zależności od przedmiotu zgłaszanej sprawy (np. skargi, reklamacji) i w związku z potrzebą jej prawidłowego rozpatrzenia/realizacji lub dochodzenia czy też obrony przed roszczeniami mogą być udostępniane do innych niż Spółka przedsiębiorców prowadzących stacjonarne punkty sprzedaży towarów pod markami Spółki (np. sklepy stacjonarne pod marką 4F)
  • nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki do pobrania:

Dołącz do naszego zespołu! Zobacz oferty pracy
Do góry